Cautare rapida:

Articole Online Articole Recente Propune un articol Inregistrare Autori Cauta Contact
Articole Online | Director Comunicate de presa » Finante » Impozite » Principalele modificari in domeniul fiscal de la 1 iulie 2012

Principalele modificari in domeniul fiscal de la 1 iulie 2012

Format PDF | Tipareste

Principalele modificari care intra in vigoare in domeniul fiscal de la 1 iulie 2012 sunt: 1. Modul de impozitare al dividendelor primite din statele membre UE Dividendele primite de o persoana juridica romana, societate -mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, sunt neimpozabile daca persoana juridica detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele. In aceleasi conditii sunt neimpozabile si dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre, daca persoana juridica straina detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele. 2. Modificari in cazul impozitului pe profit 2.1 Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente auto turism elor Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile in procent de 50% pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii. Nu reprezinta cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehicule lor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Prin notiunea de "cheltuieli" se intelege cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor, inclusiv combustibilul. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat; 2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si achizitii; 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire pentru scolile de soferi; 5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial. Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. 2.2 Depreciere creante Contribuabilii au drept ul la deducerea provizioanelor/ajustarilor pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului, pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 1. sunt cesionate si inregistrate in contabilitate a cesionarului dupa 1 iulie 2012 inclusiv; 2. sunt transferate de la o persoana sau datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului cesionar; 3. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar. 3. Modificari aferente impozitului pe venit 3.1 Cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate La stabilirea venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla, nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat; 2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii; 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire pentru scolile de soferi; 5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial. Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. In cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate in proprietate sau in folosinta, care nu fac obiectul limitarii deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere. 3.2. Stabilirea venitului din investitii Incepand cu 1 ianuarie 2013, la stabilirea venitului din investitii, castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv. Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat, declaratie ce se depune de catre contribuabil pana la 25 mai inclusiv a anului urmator celui in care a realizat venitul. Impozitul anual datorat de contribuabil pentru castigul net anual impozabil se stabileste de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat depusa de catre contribuabil. Pentru castigurile/pierderile din transferurile titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, realizate incepand cu 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat. 4. Modificari aplicabileTVA 4.1 Regimul special de scutire TVA Tinad cont de modificarile aduse de OUG 24/2012 pentru anul 2012 sunt aplicabile urmatoarele reguli referitoare la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare: a) persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012. In cazul in care nu au depasit, in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012, plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012; b) persoanele impozabile infiintate in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. In cazul in care nu au depasit in perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVAconform art. 153 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012; c) persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 1 iulie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, daca depasesc plafonul de scutire de 220.000 lei, in perioada 1 iulie-31 decembrie 2012; d) prin exceptie de la prevederile lit. a) si b), persoanele impozabile pentru care obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri deTVA conform art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ar interveni incepand cu data de 1 iulie 2012, nu trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA decat in situatia in care depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012; e) persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita incepand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVAconform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei; f) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data de 1 iulie 2012, inclusiv, daca nu au depasit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, si daca pana la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei. 4.2 Limitarea dreptului de deducere a TVA-ului A fost modificat si Art. 1451 care va avea urmatorul cuprins: (1) Prin excepþie de la prevederile art. 145 se limiteazã la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpãrãrii, achiziþiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasing ului de vehicule rutiere motorizate ºi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinþa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activitãþii economice. (2) Restricþia prevãzutã la alin. (1) nu se aplicã vehiculelor rutiere motorizate având o masã totalã maximã autorizatã care depãºeºte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul ºoferului. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplicã urmãtoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenþã, servicii de pazã ºi protecþie ºi servicii de curierat; b) vehiculele utilizate de agenþii de vânzãri ºi de achiziþii; c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu platã, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu platã, inclusiv pentru instruire de cãtre ºcolile de ºoferi; e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a cãror folosinþã este transmisã în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaþional; f) vehiculele utilizate ca mãrfuri în scop comercial. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplicã inclusiv în situaþia în care au fost emise facturi ºi/sau au fost plãtite avansuri, pentru contravaloarea parþialã a bunurilor ºi/sau serviciilor, înainte de data de 1 iulie 2012, dacã livrarea/prestarea intervine dupã aceastã datã. (5) În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitãrii dreptului de deducere conform alin. (1), fiind utilizate exclusiv în scopul activitãþii economice, precum ºi a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 ºi art. 146-1471. (6) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileºte prin norme." 5. Codul de Procedura Fiscala 5.1. Esalonarea la plata a datoriilor Au fost introduse categorii noi in ce priveste esalonarea la plata a datoriilor, fiind aici incluse si amenzile esalonate pana la cinci ani. OUG nr. 24/2011 a abrogat prevederile incluse in OUG nr. 29/2011 care stabilea ca pentru obligatiile fiscale din administrarea ANAF puteau fi acordate la cererea contribuabililor persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare, amanari prin esalonarea la plata pe o perioada de cel mult 5 ani. Pana la aparita OUG 24/2012 aceste prevederi excludeau, pana de curand, orice amenzi care constituiau venit la bugetul de stat si obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar. OUG nr. 24/2012 stabileste astfel ca pot fi esalonate la plata atatamenzile, cat si obligatiile fiscale amintite mai sus, aceste schimbari fiind facute pentru a realiza un sistem unitar de accesare a esalonarilor la plata, indiferent de creditorul fiscal Deci, organismul competent care incaseaza sumele cuvenite nu mai are dreptul de a suspenda autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, pe motiv de neplata a obligatiilor fiscale la termenul prevazut in legislatia specifica. Prevederile sunt valabile in conditiile in care este aprobata esalonarea la plata a amenzilor in functie de situatia contribuabililor in cauza. In caz contrar (cererea de esalonare este respinsa), obligatiile fiscale vor fi indeplinite de contribuabili in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere. 5.2 Mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ Conform OUG nr. 24/2012 esalonarea amenzilor si/sau obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar se acorda in aceleasi conditii in care a fost aprobata esalonarea obligatiilor fiscale aflata in curs de derulare. IBS Professional Solutions este prima companie locala care ofera servicii integrate de consultanta fiscala si juridica (prin avocatii colaboratori IBS). IBS Professional Solutions este mai mult decat un nume, este un concept despre cum pot obtine companiile un avantaj intr-un mediu dificil. Realitatea complexa solicita solutii complexe si de aceea am structurat serviciile noastre ca Solutii de Afaceri Integrate. Conceptul scoate in evidenta faptul ca orice afacere trebuie vazuta ca un sistem, iar succesul depinde de performanta tuturor elementelor ce compun sistemul. Combinatia dintre experienta vasta in domeniu, intelegerea pietei locale si experienta unei echipe cu abilitati si competente complementare ne permite sa oferim clientilor nostri servicii de consultanta de inalta calitate. Compania a fost infiintata in 2006 si are in prezent o echipa de 15 consultanti. Pentru mai multe detalii: Danut Botea Managing Partner danut.botea@ibs-p.ro
Despre autor

IBS Professional Solutions 7-9 Tudor Stefan street Bucharest, sect. 1 tel: (40) 31 420 62 47 fax: (40) 31 420 62 48


Despre articol
Autor: ibs
Numar de vizualizari: 472
Numar de cuvinte: 2188Nota: Nu a fost notat

Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest subiect.

Adauga un comentariu

Ne pare rau, nu aveti posibilitatea sa adaugati comentarii. Pentru a putea lasa parerea dvs. va rugam sa va autentificati.

    imotrading.to | chequedejeuner.ro