Cautare rapida:

Articole Online Articole Recente Propune un articol Inregistrare Autori Cauta Contact
Articole Online | Director Comunicate de presa » Finante » Contabilitate » Reconstituirea documentelor justificative ºi financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse

Reconstituirea documentelor justificative ºi financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse

Format PDF | Tipareste

Operaþiunile privind evidenþa ºi gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale ºi bãneºti ºi a altor valori ale contribuabililor se considerã valabile numai dacã sunt justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile ºi justificative, contribuabilul va lua mãsuri de reconstituire a acestora în termen de cel mult 30 de zile de la constatare. Contribuabilul care constatã pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative ori financiar-contabile are obligaþia sã încheie un proces-verbal care sã cuprindã: - datele de identificare a documentului dispãrut; - numele ºi prenumele persoanei responsabile cu pãstrarea documentului; - data ºi împrejurãrile în care s-a constatat lipsa documentului respectiv. Persoana responsabilã este obligatã ca o datã cu semnarea procesului-verbal sã dea o declaraþie scrisã asupra împrejurãrilor în care a dispãrut documentul respectiv. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire, întocmit separat pentru fiecare caz. Dosarul de reconstituire trebuie sã conþinã toate lucrãrile efectuate în legãturã cu constatarea ºi reconstituirea documentului dispãrut, ºi anume: - sesizarea scrisã a persoanei care a constatat dispariþia documentului; - dovada sesizãrii organelor de urmãrire penalã sau dovada sancþionãrii disciplinare a persoanei vinovate, dupã caz; - copie de pe documentul reconstituit; - procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii; - declaraþia persoanei responsabile. În cazul în care documentul dispãrut provine de la un alt contribuabil, reconstituirea se va face de contribuabilul care a emis documentul, la cererea scrisã a contribuabilului care a cerut documentul. În acest caz unitatea emitentã va trimite contribuabilului care a primit documentul, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit. . Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu ºi vizibil menþiunea "Reconstituit", cu specificarea numãrului ºi a datei dispoziþiei pe baza cãreia s-a fãcut reconstituirea. Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legalã pentru efectuarea înregistrãrilor în evidenþa contabilã în partidã simplã. Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de cãlãtorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi înregistrate în evidenþa contabilã în partidã simplã. În acest caz vinovaþii de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suportã paguba, sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale. Gãsirea ulterioarã a documentelor originale, care au fost reconstituite, nu anuleazã eventualele sancþiuni disciplinare sau penale, însã poate constitui motiv de revizuire a acestora, în condiþiile legii. Pentru pagubele generate de dispariþia, sustragerea sau distrugerea documentelor se pot stabili rãspunderi materiale, care cuprind ºi eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea ºi gãsirea acestora. În cazul gãsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleazã pe baza unui proces-verbal împreunã cu care se ataºeazã la dosarul de reconstituire. Formularele cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare, pierdute sau sustrase, se declarã nule în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, dupã sesizarea organelor de drept . Citește mai mult: http:// fiscal itate.webnode.ro
Despre autor

http://fiscalitate.webnode.ro/


Despre articol
Autor: Vizitator
Numar de vizualizari: 251
Numar de cuvinte: 560Nota: Nu a fost notat

Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest subiect.

Adauga un comentariu

Ne pare rau, nu aveti posibilitatea sa adaugati comentarii. Pentru a putea lasa parerea dvs. va rugam sa va autentificati.

    imotrading.to | chequedejeuner.ro