Cautare rapida:

Articole Online Articole Recente Propune un articol Inregistrare Autori Cauta Contact
Articole Online | Director Comunicate de presa » Finante » Contabilitate » Norme privind înregistrarea veniturilor

Norme privind înregistrarea veniturilor

Format PDF | Tipareste

Evidenþa contabilã în partidã simplã a venituri lor se þine pe feluri de venituri, dupã natura lor, astfel: a) venituri din activitãþi care constituie fapte de comerþ; b) venituri din profesii libere; c) alte venituri. Pentru asociaþiile fãrã personalitate juridicã evidenþa contabilã în partidã simplã a veniturilor se va þine în mod distinct. Evidenþa contabilã în partidã simplã a operaþiunilor efectuate în valutã se þine atât în moneda naþionalã, cât ºi în valutã, potrivit reglementãrilor elaborate în acest sens. În cazul în care bunurile din patrimoniul afaceri i trec în patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentând contravaloarea acestora se include în venitul brut, considerându-se o înstrãinare. În cazul în care asociaþiile îºi înceteazã activitatea, iar foºtii asociaþi continuã sã funcþioneze în mod individual, bunurile din patrimoniul asociaþiei trec în patrimoniul noilor afaceri, se înscriu în Registrul-inventar al acestora ºi se amortizeazã în continuare, se consumã sau se vând, dupã caz. În toate cazurile de înstrãinare este necesarã evaluarea bunului, care se poate face la preþurile practicate pe piaþã sau stabilite prin expertizã tehnicã. În cazul încetãrii definitive a activitãþii, sumele obþinute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, înscrise în Registrul-inventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), precum ºi stocurile de materii prime, materiale, produse finite ºi mãrfuri rãmase nevalorificate sunt incluse în venitul brut. Stabilirea venitului net obþinut sau a pierderii înregistrate în cadrul asocierii se determinã pe fiecare contract de asociere. Pentru înregistrarea veniturilor din activitãþi independente contribuabilii vor utiliza, în funcþie de specificul activitãþii ºi de necesitãþile proprii, formularele cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare. - Chitanþã - Facturã ºi Facturã fiscalã; - Bon de comandã-chitanþã; - Fiºã de magazie a formularelor cu regim special; - Monetar; - Extras din borderoul de plãþi. Constituie venit brut venitul încasat în cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada în care au fost efectuate prestaþiile. Pentru fiecare tip de activitate desfãºuratã se va întocmi Fiºa pentru operaþiuni diverse în care se vor înregistra toate documentele în ordine cronologicã. Contribuabilii care desfãºoarã activitãþi de: - comerþ angro vor întocmi pentru livrãrile efectuate formularele Facturã , respectiv Facturã fiscalã; - comerþ cu amãnuntul vor întocmi zilnic formularul Monetar, în condiþiile în care nu se utilizeazã aparate de marcat electronice fiscale; - producþie vor întocmi pentru livrarea producþiei formularele Facturã, respectiv Facturã fiscalã ºi/sau Chitanþã, dupã caz. Contribuabilii care desfãºoarã urmãtoarele activitãþi: - organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.); - activitãþi al cãror scop este facilitarea încheierii de tranzacþii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, contract de agent, consignaþie sau mandat comercial); - activitãþi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folositã, ºi altele asemenea; - transport de bunuri ºi de persoane; - alte activitãþi, precum ºi pentru veniturile din profesii libere ºi veniturile din drept uri de proprietate intelectualã pot întocmi, în funcþie de natura activitãþii, de frecvenþa încasãrii sau de felul serviciilor prestate, precum ºi de alte elemente specifice activitãþii desfãºurate, formularele Facturã, respectiv Facturã fiscalã, Chitanþã sau alte formulare cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare, . Citește mai mult: http:// fiscalitate .webnode.ro
Despre autor

http://fiscalitate.webnode.ro/


Despre articol
Autor: Vizitator
Numar de vizualizari: 411
Numar de cuvinte: 633Nota: Nu a fost notat

Comentarii

Nu exista comentarii pentru acest subiect.

Adauga un comentariu

Ne pare rau, nu aveti posibilitatea sa adaugati comentarii. Pentru a putea lasa parerea dvs. va rugam sa va autentificati.

    imotrading.to | chequedejeuner.ro